DNA of Soul

ชีวิตประกอบขึ้นส่วนหนึ่งจากร่างกาย ร่างกายนั้นเมื่อแยกย่อยลงไปในระดับที่ยังเรียกว่าชีวิตนี้ย่อมย่อยลงไปถึง DNA (Deoxyribo-nucleic acid) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เก็บรหัสคำสั่งทางพันธุกรรม สำหรับการสร้างตัวแบบเซลล์ใหม่ในสิ่งมีชีวิต (living organism) โดย DNA ประกอบด้วยสายใย 2 สาย แต่ละสายเรียกว่า nucleotides มีประกอบด้วยเป็นรูปแบบของ deoxyribose แบบใดแบบหนึ่งระหว่าง cytosine (C), guanine (G), adenine (A),  thymine (T)

DNA is the basic molecule to print the life.

การคัดลอกสำเนาจากต้นแบบจากหนึ่ง เป็นร้อยเป็นล้านล้านชิ้นโดยชิ้นต้นแบบมิได้สูญหาย รูปธรรมทางพลังงานของรูปแบบการจำลองสิ่งมีชีวิต หน่วยรหัสจะไม่ตรงกันเลยสักชิ้น ทุกชิ้นคือต้นแบบตามแบบดั้งเดิม

ในมโนทรรศน์หนึ่ง เชื่อว่า กรรมถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านการคัดลอกสำเนาต้นแบบ ถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย สู่รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน นั่นคือ มนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ร่างกายนี้จึงเป็นที่รองรับกรรมของบรรพบุรุษไปโดยสามัญ

เซลล์ในร่างกายมนุษย์ที่ได้สำเนามาจึงมีความทรงจำที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มันจึงย่อมฉลาดล้ำกว่าสมองมนุษย์ เพราะมันทำการเก็บบันทึกรายละเอียดรหัสหน่วยความทรงจำ นำสู่การถ่ายทอดยีนส์จากรุ่นสู่รุ่น ในขณะที่สมองของเราจำลองความสามารถและมาพัฒนาศักยภาพการคิดใหม่ในชีวิตปัจจุบันนี้

ผู้ที่เกิดในร่างกายที่มี DNA ไม่สมบูรณ์ ย่อมมีโครงสร้างทางกายภาพผิดรูปหรือทำหน้าที่ไม่ปกติ นั่นคือ ผลของบุพกรรมนำส่งมาสู่ร่างกาย เพื่อให้เป็นที่รองรับกรรม และเป็นร่างที่จะนำไปสู่การทดสอบต่างๆ

หากจิตมีพลังงานคลื่นที่ตรงกันจึงมาเกิดในร่างนั้น พร้อมกับอนุสัยสัญญาเดิมติดมา เกิดเป็นอุปนิสัย จิตใจ และจิตสำนึก นำไปสู่นิสัยและบุคลิกภาพต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามแรงเหวี่ยงของบุพกรรมที่หมุนวนไหลตามกระแสที่พลัดพาไป ดึงสิ่งเหมือนกันมาพบเจอกันและ งที่ต้านก็มาพลักดันใช้คืนทำคืน

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีอัตตา มีแต่ผู้มาฝึกฝน พัฒนา ชดใช้ และ สุดท้ายก็จากลาเพื่อไปสู่ภพภูมิใหม่ตามกำลังกรรมของตน

การพัฒนาจิตที่ดีย่อมต้องพัฒนาให้สมดุลกับร่าง และเมื่อจิตพัฒนา ร่างก็จะมีการพัฒนาในระดับเซลล์เพื่อให้สมดุลกับพลังของจิต นั่นเป็นบททดสอบสำคัญ ดังนั้น ร่างจึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วย เพราะจิตของเราดึงกรรมมาให้ร่างต้องรับกรรมไปด้วย เราจึงต้องระลึกรู้และเข้าใจ มิใช่เราเป็นเจ้าของร่างกาย แต่ร่างกายเป็นสิ่งอื่นของจิตเราเช่นกัน

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s