World Governance

world governance is authoritarian and dictatorship in the same time.

การ์ตูน one piece แต่งโดย Eiichiro Oda เมื่อปี พ.ศ. 2540 และยังแต่งไม่จบจนถึงปัจจุบัน

การ์ตูนนี้นำเสนอต้นตอของปัญหาของโลกไว้ในชือ รัฐบาลโลก (World Government ) ถือว่าเป็นองค์กรการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจินตนาการของมนุษย์ มีอำนาจในการควบคุมดินแดนของโลก มีผู้คุมกฎโลกคือผู้นำสูงสุด ควบคุมและสั่งการองค์กรทหารที่ควบคุมความสงบสุขของโลกและนอกจากนี้องค์กรทหารยังมีหน้าที่พิทักษ์รัฐบาลโลก ยังมีองค์กรอื่นๆอีกมากมายที่รัฐบาลโลกได้ทำการควบคุมอยู่เบื้องหลัง  หากแต่ในที่สุดรัฐบาลโลกก็เป็นเหมือนผู้ที่ครอบครองโลกนี้ไว้ เป็นเจ้าของโลกใบนี้ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ เนื่องด้วยพวกเขามีอำนาจทางทหารผ่าน “กองทัพเรือ” และ “เงิน” อีกทั้งยังมีอำนาจสื่อมวลชนในมือ และยิ่งไปกว่านั้นอีก รัฐบาลโลกเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลก นั่นคือ อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์” 

แนวคิดเรื่องรัฐบาลโลกนี้เป็นแนวคิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดองค์กรสำคัญคือ UN หากแต่ความแตกต่างหลากหลายและการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกทำให้ UN ไม่ได้มีอำนาจตามตั้งใจ เพราะถูก 5 ภาคีความมั่นคงหลัก ถ่วงดุลกันเอง และประเทศอื่นๆ ต่างพากันอยากเป็นภาคีความมั่นคงชั่วคราวเพื่อจะได้มีอำนาจบ้าง

หากแต่การปกครองเชื่อว่าจะต้องพิจารณา how to live well, people คือปกครองอย่างไรให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่รัฐบาลโลกเป็นความคิดที่จะกำกับอำนาจปกครองเพื่อให้ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว ไม่แตกต่าง มีลักษณะของ inclusive society

แต่ชนชาติ เชื้อชาติ มีความแตกต่างหลากหลายและมีคุณค่าในตัวเอง ดังนั้นการปกครองที่ดีจึงต้องสนใจ pluralist society ซึ่งจะทำให้รัฐบาลโลกเป็นเพียงฝ่ายอำนวยการ ไม่ใช่ฝ่ายบริหารอย่างที่ผู้ที่อยากเป็นรัฐบาลโลกต้องการ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s