พรหมธาดา

พระพรหมธาดา ทรงสร้างพรหมบุตรขึ้นมาหนึ่งองค์นามว่า “ปริจะ” จากนั้นปริจะได้ให้กำเนิดเทพบิดรขึ้นองค์สำคัญก็คือ “พระกัศยป” อันเป็นทั้งบิดาของเทพและอสูรทั้งหลาย พระฤาษีกัศยปเทพบิดรองค์นี้ยิ่งใหญ่ในตบะฌาณทรงศักดิ์และทรงสิทธิ์เหนือมวลเทพเจ้าทั้งปวง

เป็นหนึ่งในเจ็ดมหาฤาษีของโลก เรียกว่าสปตะฤาษี หรือฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 ตน ซึ่งได้รับเกียรติและการเคารพสูงสุดจากพระผู้เป็นเจ้าในฐานะคุรุและมหามุนี ในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ ระบุชื่อว่า 1.โคตม 2.ภัทรวาช 3.วิศวามิตร 4.ชมทัศนี 5.วศิษฐ์ 6.กัศยป และ 7.อัตริ

พระองค์มีที่สถิตอยู่ที่เขาเหมกูฎบรรพต เป็นผู้แต่งโศลกต่าง ๆ ในคัมภีร์ฤคเวทเป็นอันมาก แต่งพระเวทอื่นๆ บางตอนด้วย

พระกัศยปยังเป็นพระอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์แก่มหาอวตารของพระวิษณุได้แก่ ปรศุราม (รามสูร) และพระรามจันทร์ (พระราม) อีกด้วย

พระกศยปะ มีอัครมเหสีชื่อ นางอทิติ และมีมเหสีฝ่ายซ้าย คือ นางทิติ แล้วก็มีชายาอีก 12 องค์ และชายารองอีกนับพันองค์

นางอทิติเทพมารดรเป็นผู้ให้กำเนิดฝ่ายเทวดา เช่น พวกอาทิตย์ทั้ง 8 คือ สุริยาทิตย์, วรุณาทิตย์, มิตราทิตย์, อริยมนาทิตย์, ภคาทิตย์, องศาทิตย์, อินทราทิตย์ และธาตราทิตย์

นางวินตา พระชายาให้กำเนิดครุฑ  เป็นจอมครุฑพญาสุเรนทรชิต  เป็นครุฑที่ชนะพระอินทร์มีอานุภาพเสมอด้วยพระนารายณ์เป็นเจ้า ต่อมายอมเป็นพาหนะของพระนารายณ์

นางกัทรุ พระชายาให้กำเนิดพญานาค ต้นวงศ์อนันตนาคราช บรรพบุรุษแห่งนาคทั้งปวง

นางทานุ พระชายาให้กำเนิด ทานพ ต้นวงศ์ทานพ อสูรจำพวกหนึ่ง

นางโกรธศา พระชายาให้กำเนิด ปีศาจ

นางสิงหิกะ พระชายาให้กำเนิด พระอสุรินทรราหู

นางทิติ พระมเหสีฝ่ายซ้าย เป็นผู้ให้กำเนิดฝ่ายแทตย์ อสูรชั้นสูง  ได้แก่ จอมแทตย์ฝาแฝด 2 ตนที่มีนามว่า “หิรัณยากษะ กับ หิรัณยกศิปุ” อันเป็นต้นวงศ์อสูรที่สืบต่อ

นางทิติยังเป็นเทพมารดรของพระมารุต (พระพาย) อีกด้วย

วามนาวตาร (อวตารที่ 5 แห่งพระวิษณุ ในคัมภีร์ปุราณะ) เล่าว่า หิรัณยากษะ มีโอรสนามว่า “ประหลาท” ผู้ยึดมั่นภักดีในพระนารายณ์เป็นอย่างมาก จนท้าวประหลาทได้ชื่อว่าเป็นจอมแทตย์ผู้อยู่ในศีลในธรรม ได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก  ท้าวประหลาทมีโอรสองค์หนึ่งนามว่า “วิโรจนะ” ซึ่งเป็นพญาแทตย์อีกตนหนึ่งที่ชอบศึกษาคัมภีร์พระเวท จนเกือบบรรลุในโมกษะ หากแต่กลับเกิดทรรศนะว่าอาตมันที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเขาทำให้ไม่อาจบรรลุโมกษะได้   วิโรจนะมีโอรสองค์หนึ่ง นามว่า “พลี”   ซึ่งได้เข้าร่วมในเทวาเทวะสงครามเมื่อครั้นที่มีการกวนเกษียรสมุทร  แต่ก็พ่ายแพ้ถูกเหล่าเทวดาสังหารเสียในตอนกวนน้ำอมฤต พวกอสูรเมื่อแตกทัพต่างรีบหลบหนีทิ้งสวรรค์ลงมาในทันที โดยนำร่างของท้าวพลีกลับมาด้วย เมื่อกลับมาถึงดินแดนของตน ท้าววิโรจนะได้ขอร้องให้พระศุกร์ ในฐานะอาจารย์แห่งอสูรช่วยชุบชีวิต พระศุกร์ได้ใช้มนต์ชื่อ “สัญชีวินี” ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่  ท้าวพลีได้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

เมื่อคืนชีพท้าวพลีก็เริ่มประกอบพิธีกรรมเพื่อเพิ่มฤทธานุภาพของตน จนเวลาผ่านไปหลายปีจึงสำเร็จได้ดังประสงค์ ท้าวพลีก็ไม่รอช้า สั่งให้โอรสของตนนามว่า “พาณาสุระ” ซึ่งเป็นอสูรที่มีแขนถึง 1,000 แขนและมีฤทธิ์มากให้จัดเกองทัพแทตย์กรีธาทัพไปตีเหล่าเทวดาบนสรวงสวรรค์ที่ได้เคยสังหารตน

ฝ่ายพระอินทร์เมื่อทรงทราบว่าเหล่าแทตย์ที่นำทัพโดยพาณาสุระ ได้เคลื่อนทัพมาประชิดสวรรค์ แล้วจึงเรียกประชุมเหล่าเทวดาเพื่อทำการตั้งรับและตอบโต้ในทันที การรบนี้ได้ดำเนินไปอยู่นาน แต่ไม่อาจเอาชนะได้ แม้เทวดาจะไม่ตายด้วยฤทธิของน้ำอมฤต แต่พวกอสูรก็ไม่ตายเช่นกัน เหล่าเทวดาสงสัยมาก อีกทั้งพระอินทร์เห็นว่ากองทัพอสูรซึ่งนำทัพมาโดยพาณาสุระนี้มีกำลังมากเกินกว่าที่จะรับมือไหว จึงได้เชิญพระพฤหัสบดีมาให้ข้อแนะนำพระพฤหัสบดีทรงญาณวิเศษจึงรู้ว่า พาณาสุระได้บำเพ็ญบูชาพระศิวะจนได้รับพรให้มีฤทธิมาก ไม่มีผู้ใดชนะได้ ยกเว้นเพียงพระกฤษณาวตารในอนาคตเท่านั้น ในขณะที่อสูรทั้งหลายตายแล้วก็ฟื้นเป็นเพราะพระศิวะทรงให้พระศุกร์ไปเป็นอาจารย์ของเหล่าอสูร มนต์สัญชีวินีของพระศุกร์นี้เป็นมนต์ลับ ชุบชีวิตได้ทุกสิ่ง แม้เทวดาจะไม่ตาย แต่อสูรก็ตายแล้วฟื้น สงครามนี้ถือว่าพระอินทร์เป็นฝ่ายเสียเปรียบพระอินทร์ต้องทรงหนีลงมาจากสวรรค์และไปขอให้พระกัศยปช่วย นางอทิติเทพมารดรจึงสวดบูชาพระวิษณุ และได้ตั้งครรภ์บังเกิดเป็นพราหมณ์ร่างสั้นแคระ นาม “วามน” ซึ่งจะทรงปราบท้าวพลีต่อไป 

One thought on “พรหมธาดา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s