ปรัชญาจิตวิทยา : บทที่ 2 สำนักคิดทางจิตวิทยา (ยุคกลาง)

สำนักคิดปรัชญาจิตยุคกลาง

เซนต์ออกัสทีน (St. Augustine of Hippo, 354-430) เกิด ณ เมืองทากาส ในดินแดนแอลจีเรีย เป็นนักบวชคริสต์ในสมัยโรมัน ในยุคนั้นนิยมปรัชญาสโตอิคของซีเซโร (Cicero, 106-43 BC.) เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ออกัสทีนได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญเทววิทยา นำปรัชญาของเพลโตมาอธิบายหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ ออกัสตินได้แบ่งสังคมมนุษย์ออกเป็นครอบครัว เมือง พื้นโลกและมนุษย์บนโลก และจักรวาลและนำหลักการล้นของจิตที่โพลทายนัส (Plotinus, 204-70) แห่งลัทธิเพลโตใหม่อธิบายได้มาอธิบายพระเจ้าและการสร้าง (God and Creation) เชื่อว่าสรรพสิ่งล้วนมีจิต แต่มีระดับของจิตต่างกันไป จิตของมนุษย์นั้นไม่ถือเป็นวัตถุและเป็นอมตะ ท่านเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมของทารกแรกเกิดด้วยการใช้วิธีสังเกตการณ์แสดงออก

medieval school

ล็อค (John Locke, 1632-1704) เกิด ณ เมืองซอมเมอร์เซ็ท ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวทนายความ เรียนหนังสือที่กรุงลอนดอน และจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ได้รับแรงบันดาลใจเรื่องการใช้เหตุผลจากการอ่านงานของเดการ์ต (Rene Descartes, 1596-1650) ต่อมาจึงได้เป็นนักคิดในกลุ่ม enlightenment movement ในสายประสบการณ์นิยม (empiricalisim) มีงานเขียนด้านปรัชญาการเมืองและจริยศาสตร์ โดยเริ่มจากจิตสำนึก ในทางจิตวิทยาจึงได้เสนอแนวคิดว่า จิตของเด็กเกิดใหม่เสมือนกระดาษที่ยังว่างเปล่า (tabula rasa) จนกว่าประสบการณ์จะได้บันทึกอะไรลงไป และปฏิเสธความรู้แต่กำเนิด (innate knowledge) และเสนอปรัชญาจิตว่า จิตกับกายนั้นต้องอยู่คู่กันแยกกันไม่ออก จิตสำนึก (Conscious) เป็นพื้นฐานการคิดตั้งแต่เกิด และมีการพัฒนาผ่านประสบการณ์ ดังนั้น ความรู้ทั้งมวลของคนได้รับจากการรับสัมผัสผ่านประสาทและความคิดมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการจำของคน ตั้งทฤษฎีจิต (theory of mind) ซึ่งเน้นเรื่องอัตลักษณ์และตัวตน โดยเปลี่ยนญาณวิทยาเป็นประสบการณ์นิยมทำให้จิตวิทยาเปลี่ยนมาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตและจิตสำนึก (mind and conscious)

อ่าน  ปรัชญาจิตวิทยา : บทที่ 2 สำนักคิดทางจิตวิทยา (ยุคโบราณ)

อ่าน ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 2 สำนักคิดทางจิตวิทยา (ยุควิทยาศาสตร์-1)   

2 thoughts on “ปรัชญาจิตวิทยา : บทที่ 2 สำนักคิดทางจิตวิทยา (ยุคกลาง)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s