การฝึกฝนตนเองเพื่อเข้าใจตนเอง

เมื่อได้ฝึกฝนการเพ่งพินิจ จิตวิญญาณก็จะสื่อตรงไปยังความรู้สูงส่งของเหล่าเทพ การเพ่งพินิจในระดับสูงย่อมทำให้เรามีประสบการณ์แห่งวิสัยทัศน์ของเทพ

เราจึงควรใช้ชีวิตอย่างเพ่งพินิจและเข้าใจความหมายของมัน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาวะนั้นหรืออยู่ร่วมกับภาวะนั้น เพื่อที่จะได้ปรับจิตใจและความคิดให้เป็นสิ่งเดียวกัน

Through contemplation the soul may ascend to knowledge of the divine Forms. The highest contemplation was to experience the vision of the Divine.

We would contemplate life and its meaning. Being the state of beholding  or union with. To reconcile the heart and the mind into one thing.

contemplation

อ่าน เทคนิคการฝึกฝนการเพ่งพินิจ

การเพ่งพินิจเป็นเทคนิคฝึกฝนจิตใจและสมองให้ทำงานได้ดีขึ้น เป็นการฝึกสติสำนึก (consciousness) ให้ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกซ้อมทำซ้ำของการคิดและการเดินทางของสัญญาณประสาทในพื้นที่สมองที่เกี่ยวข้อง

การฝึกเพ่งพินิจเป็นของเล่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของจิต ใน 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. ไม่คิด (no-thinking)
  2. ไม่ตัดสิน (non-judgmental)
  3. ไม่คาดคิดถึงสิ่งในอนาคต (non expectation)
  4. ไม่สะท้อนกลับสิ่งในอดีตที่ผ่านมา (non reflection)

แต่เพื่อให้จิตมีพลังที่จะเข้าใจ (comprehension) และหยั่งรู้ (intuition) อย่างมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมที่มนุษย์สามารถฝึกได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s