I Thou It

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในฐานะที่ตนเองเป็น I เมื่อทำให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลางหรือ I-centered แล้ว มนุษย์จะสนใจตนเองเป็นหลัก ก่อให้เกิดอัตตา ego ที่จะทำทุกอย่างตามความต้องการของตน หากแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็พยายามเข้าใจสิ่งภายนอกตนเอง สิ่งอื่น (the Other) โดยปัญญาของมนุษย์จำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. Thou อ่านว่า ดาว แปลว่า สิ่งที่อื่นที่มีปัญญา อาจเป็นมนุษย์ด้วยกัน สัตว์ (หากมองว่ามีปัญญา) เทพ จิตวิญญาณ เป็นต้น
  2. It แปลว่า มัน หมายถึงสิ่งอื่นที่ไม่มีปัญญา เช่น มนุษย์ด้วยกัน (โง่กว่า) สัตว์และพืช ก้อนหิน สิ่งมีชีวิตระดับต่ำและสิ่งไร้ชีวิต

ด้วยความสัมพันธ์นี้ มนุษย์จะกำหนดพฤติกรรม นิสัย ความประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้น ตามลำดับความเข้าใจและระเบียบการคิดของตนเอง การอบรมให้ความรู้จะทำให้มนุษย์มีท่าที (manner) ที่เหมาะสมตามกาละเทศะได้

how-great-thou-art

ศาสนศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โลก และสวรรค์

การเรียนศาสนศึกษาก็เพื่อค้นพบปัญหา/คำถามในสังคมที่เกี่ยวเนื่อง/ได้รับอิทธิพล/ด้วยศาสนาที่มีในอดีตจนถึงปัจจุบันและมีผลต่อระบบความคิดต่างๆ

Continue reading “ศาสนศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โลก และสวรรค์”

เมื่อเรารักการศึกษา

เมื่อเรารักการศึกษา เราย่อมต้องแสวงหาความรู้ตามความชอบ ความสนใจ และเรียนรู้ได้อย่างเต็มกำลัง แต่กระนั้น ปัญหาการศึกษาในปัจจุบันทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงระบบทำให้เรารักการศึกษาน้อยลงไป เราเรียนรู้เพื่อให้รู้ความรู้ต่างๆ มากมาย เพื่อจะได้มีความรู้ไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ มีเงินและร่ำรวย มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความคิดวาดฝันของแต่ละคน

Continue reading “เมื่อเรารักการศึกษา”

Small 5 Leader-Leader relation

บทนำ

ผู้นำเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในทุกๆ แนวความคิดของการบริหารจัดการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะมีการสำรวจวิจัยมากเพียงใดก็ยังคงยืนยันว่า “ผู้นำ” เป็น key success factor เสมอมา อย่างไรก็ตาม ผู้นำนี้เป็นการคิดคำนึงถึงในระดับผู้นำที่เป็นปัจเจกว่ามีคุณลักษณะอย่างไร มีประเภทอะไรบ้าง ดังเช่นที่จำแนกแยกแยะไว้เพื่อการศึกษาเข้าใจ เช่น X-Y theory, Grid Theory โดยพิจารณาถึงเป้าหมายในการทำงานของผู้นำ ได้แก่ ผลสำเร็จของงา่นและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา กระนั้น เมื่อตั้งกระบวนการคิดอย่างปรัชญาสามารถตั้งข้อคิดได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของผู้นำคือ การได้มาซึ่งผลงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้นำ และสิ่งแวดล้อมอีกอย่างของผู้นำก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำต่อผู้นำ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ การจัดการความขัดแย้ง ซึ่งไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับผู้นำ-ลูกน้อง แต่เป็นเรื่องของผู้นำที่จะต้องจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้นำด้วยกัน

Continue reading “Small 5 Leader-Leader relation”