A trust and Team Building : Snake

การสร้างทีมและความเชื่อใจ

ในการทำงานร่วมกันจะต้องเกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้มีกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างทีมงานที่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปลุกพลังเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในทีม เพื่อความพร้อมกับการแข่งขันกับงาน เป้าหมายของงาน หรือ ทีมอื่น การทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกทีมพูดกันมากขึ้น สื่อสารกันมากขึ้น ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและเกิดความผูกพันระหว่างกัน การเชื่อมโยงระหว่างแต่ละคนในทีมไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่ของตนแต่เป็นการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นถูกส่งต่อไปยังคนถัดไปในทีมได้ทำงานของเขาได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน

Continue reading “A trust and Team Building : Snake”

การคิดวิจารณญาณ

การคิดวิจารณญาณคือ การใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง สามารถในการพิจารณาจัดแจง วางแผน สืบสวน แสวงหา ไตร่ตรองเหตุผล สังเกตคิดค้น และตัดสินวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ตัดสินใจโดยด่วนสรุป จนเกิดความผิดพลาด หากแต่เป็นให้การสรุปผลหรือตัดสินเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องถ่องแท้ หรือผิดพลาดน้อยที่สุด Continue reading “การคิดวิจารณญาณ”

Creative Thinking

การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คือ การคิดบนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใช้การได้ (Workable) เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม มีความเหมาะสม (Appropriate) เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะได้ผลลัพธ์ เป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง

Continue reading “Creative Thinking”

Analysis Thinking

การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่างยุติธรรม

Continue reading “Analysis Thinking”