Small 5 Leader-Leader relation

บทนำ

ผู้นำเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในทุกๆ แนวความคิดของการบริหารจัดการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะมีการสำรวจวิจัยมากเพียงใดก็ยังคงยืนยันว่า “ผู้นำ” เป็น key success factor เสมอมา อย่างไรก็ตาม ผู้นำนี้เป็นการคิดคำนึงถึงในระดับผู้นำที่เป็นปัจเจกว่ามีคุณลักษณะอย่างไร มีประเภทอะไรบ้าง ดังเช่นที่จำแนกแยกแยะไว้เพื่อการศึกษาเข้าใจ เช่น X-Y theory, Grid Theory โดยพิจารณาถึงเป้าหมายในการทำงานของผู้นำ ได้แก่ ผลสำเร็จของงา่นและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา กระนั้น เมื่อตั้งกระบวนการคิดอย่างปรัชญาสามารถตั้งข้อคิดได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของผู้นำคือ การได้มาซึ่งผลงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้นำ และสิ่งแวดล้อมอีกอย่างของผู้นำก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำต่อผู้นำ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ การจัดการความขัดแย้ง ซึ่งไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับผู้นำ-ลูกน้อง แต่เป็นเรื่องของผู้นำที่จะต้องจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้นำด้วยกัน

Continue reading “Small 5 Leader-Leader relation”

ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 3 บทนำวิทยาศาสตร์เชิงปัญญาและประสาทวิทยาศาสตร์ (ประสาทวิทยาศาสตร์-3)

คลื่นสมอง

เมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อวัดสมอง เครื่องมือแรกคือ การวัดคลื่นสมองมีลักษณะเคลื่อนไหวขึ้นและลงเหมือนคลื่นทั่วไป โดยใช้หน่วยการวัดเป็นรอบต่อวินาที ได้มีการจำแนกคลื่นสมองได้เป็น 4 ชนิด

brain wave
ภาพ 3 ประเภทของสัญญาณคลื่นสมองของมนุษย์

Continue reading “ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 3 บทนำวิทยาศาสตร์เชิงปัญญาและประสาทวิทยาศาสตร์ (ประสาทวิทยาศาสตร์-3)”