ศาสนศึกษา [3]

superman ของ Nietzsche นั้น ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า superb ที่แปลว่า ดีเลิศ แต่ต่อมาการ์ตูนจากอเมริกา สร้าง superman ทำให้คนนึกถึงพวกเหนือมนุษย์ ในทรรศนะของกระบวนทรรศน์นวยุค (วิทยาศาสตร์) จะมองทุกอย่างในทางกายภาพ จับต้องได้ จึงทำให้มอง superman เป็นคนที่มีกำลังมาก เป็นฮีโร่ แต่แนวคิดของนิชเฌอไม่ได้มองอย่างนั้น เขามองเป็นอภิมนุษย์ทางความคิด เป็นคนธรรมดาที่ฝึกฝนตน ไม่ใช่พวกมีอภินิหาร มนุษย์ต้องเป็นมนุษย์เหมือนกัน humanity ส่วนที่แสดงความแตกต่างของมนุษย์คือ ปัญญาคิด เมื่อใดเราเอากายภาพของร่างกายมนุษย์ หรือ ปาฎิหาริย์เข้ามา พวกมนต์วิเศษ สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่ามนุษย์มีการแบ่งระดับ แบ่งเกรด

Continue reading “ศาสนศึกษา [3]”

ศาสนศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โลก และสวรรค์

การเรียนศาสนศึกษาก็เพื่อค้นพบปัญหา/คำถามในสังคมที่เกี่ยวเนื่อง/ได้รับอิทธิพล/ด้วยศาสนาที่มีในอดีตจนถึงปัจจุบันและมีผลต่อระบบความคิดต่างๆ

Continue reading “ศาสนศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โลก และสวรรค์”

ศาสนศึกษา

ความเป็นมาของศาสนศึกษา

žศาสนศึกษา (religious studies; religious education) คือสาขาวิชาที่ศึกษาความเชื่อ พฤติกรรม และสถาบันทางศาสนา โดยการบรรยาย ตีความ และอธิบายศาสนาอย่างเป็นระบบ อิงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และมุมมองจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ใช้หลายสาขาวิชามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้วย เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร์ศาสนา

Continue reading “ศาสนศึกษา”