Legend

ตำนานเป็นสิ่งที่ผู้รู้เล่าขานต่อกันมาแต่อดีต สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณีต่าง ๆ และศึกษาสืบต่อกันมา ผู้รอบรู้ตำนานย่อมเป็นปราชญ์ …

img_1642

 

ปราชญ์ คือ ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, ผู้มีการศึกษาสูง, ผู้มีรสนิยมสูง
เมื่อกล่าวถึงปราชญ์ คนทั่วไปจะจดจำได้เป็นผู้มีความรู้สูงส่ง รอบรู้ รอบด้าน ทำให้ความเป็นปราชญ์จะปรากฏเป็นความเป็นเลิศในความรู้ ทั้งนี้ การจดจำได้เช่นนั้นเป็นความแปลกแยกจากสังคม

คำว่า “ปราชญ์” มิใช่เพียงคำยกย่อง แต่เป็นคำที่มีความหมายที่ดีอยู่ในตัวเองแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกคำให้สูงไปกว่าเดิม เราจึงควรสนใจความหมายดั้งเดิมคือ “ผู้รู้” เพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นปราชญ์ได้

ข้าพเจ้ามีหลัก 10 ขั้น ในการจำแนกผู้รู้ ได้แก่

 1. ผู้มีความรู้เฉพาะเรื่อง มีความคิดอ่านที่ชัดเจน
 2. ผู้มีความรู้หลายเรื่องได้ลึกซึ้ง มีความคิดอ่านและสามารถชี้แนะสอนสั่งผู้อื่นได้
 3. ผู้มีความรู้ที่สามารถประมวลความรู้ให้เป็นระบบ มีปัญญาที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้
 4. ผู้มีความรู้ที่สามารถประมวลความรู้ให้เป็นระบบ มีปัญญาที่จะสอนสั่งให้ผู้อื่นเรียนรู้และคิดตามได้อย่างถูกต้อง
 5. ผู้มีความรู้ที่ประมวลองค์ความรู้ให้ชัดแจ้ง มีปัญญาบัญญัติความรู้ใหม่ และสอนสั่งให้ผู้อื่นเรียนรู้และคิดตามได้อย่างถูกต้อง
 6. ผู้รู้ที่รู้ศาสตร์อย่างชัดแจ้ง มีปัญญานำความรู้ไปชี้แนะ สั่งสอนให้ผู้อื่นให้เรียนรู้และคิดตามได้อย่างถูกต้อง
 7. ผู้รู้ที่รู้ศาสตร์อย่างรอบด้าน มีปัญญาสอนสั่งความรู้ให้ผู้อื่นเรียนรู้ คิดตามและประยุกต์ปฏิบัติได้
 8. ผู้รู้ที่สร้างศาสตร์ใหม่แก่โลก มีปัญญาสอนสั่งให้ผู้อื่นเรียนรู้ คิดตาม และขยายเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
 9. ผู้รู้ที่สร้างสรรพศาสตร์แก่โลก มีปัญญาสอนสั่งและให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้มาก
 10. ผู้รู้ที่รู้สรรพศาสตร์ มีปัญญาสอนสั่งสรรพศาสตร์แก่ผู้อื่นได้ไม่จำกัด

หลักการของข้าพเจ้านี้ พิจารณาจากประเด็น

 1. 1) ความรู้ องค์ความรู้ ศาสตร์
 2. 2) การชี้แนะสอนสั่ง ปัญญาสอนสั่ง
 3. 3) ผู้อื่นเรียนรู้ได้ คิดตามได้ และ
 4. 4) จำนวนของผู้เรียน น้อย มาก ไม่จำกัด

ข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดให้ใครต้องเชื่อ ข้าพเจ้าเพียงบัญญัติความคิดและการกำหนดแจกแจงประเภทตามหลักคิดของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ใช้เท่านั้น