Life

readiness

ชีวิตคืออะไร เป็นคำถามปรัชญาว่าด้วยความสำคัญของชีวิตหรือการดำรงอยู่โดยทั่วไป คำถามนี้สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น “ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่” “ชีวิตเกี่ยวกับอะไรกันแน่” และ “อะไรคือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่”

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีการเสนอคำตอบจำนวนมากของคำถามนี้จากภูมิหลังทางอารยธรรม วัฒนธรรมและมโนคติต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงชีวิตตามความเป็นจริงและเสนอวิถีเพื่อเป้าหมายของชีวิต

  1. รู้ศักยภาพของชีวิตและอุดมคติในชีวิต
  2. รู้ชีวิตในฐานะชีววิทยา
  3. เข้าใจชีวิต แสวงหาคุณลักษณะและคุณสมบัติของชีวิต
  4. ดำเนินชีวิตบนวิถีที่เหมาะสม ใช้ชีวิตและละชีวิตด้วยเกณฑ์ความดี
  5. แสวงหาวิถีที่ถูกต้องและมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตตามหลักศาสนา

ชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีลำดับเข้ามาเกี่ยวข้อง และดำเนินไปตามการกำกับของกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อมุ่งสู่ผลสุดท้าย และจะมีชีวิตในภพอื่นๆ ต่อไป นั่นแหละ ชีวิต