I We It Its

I, We,and It
-spirit in action

การพิจารณาอย่างวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธานแนวคิดในระดับกว้างนั้น พิจารณาได้ทีละด้าน โดยเริ่มจาก the One อันเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่เราสนใจ

Continue reading “I We It Its”

ขี้ผึ้ง

ขี้ผึ้งถูกเก็บอยู่ในตัวของผึ้งน้ำหวานในรูปของเกล็ดบางๆ เกล็ดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยต่อมที่อยู่บริเวณท้องน้อยของผึ้ง ส่วนผึ้งงานมีต่อมดังกล่าวอยู่แปดต่อมอยู่ด้านในของเปลือกปล้องกลางบริเวณท้องน้อยในอัตราส่วน 4 ต่อ 7 ขนาดของต่อมผลิตขี้ผึ้งขึ้นอยู่กับอายุของผึ้งงาน

Continue reading “ขี้ผึ้ง”

Learning how to learn

We serve the fundamentally different modes of thinking, and
how you can use these modes to improve your learning.

What is Learning? What is the memory and the important of learning.
We serve you the EOCR thinking system(R) and EOCR knowledge system(R) to improve your understanding and trace the thinking path to the memory step by step.
We serve you the challenge to change your thought, change you life.
see you soon.
เรามีชั้นเรียนสำหรับการสอนวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ต่อไป
เราจะสอนให้เข้าใจว่า อะไรคือการเรียนรู้ อะไรคือความจำ และความสำคัญของการเรียนรู้
เราจะเสนอระบบวิธีคิด EOCR และการสร้างระบบความรู้ EOCR เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในความรู้ต่างๆ และสามารถรู้เส้นทางการคิดของตนเองที่นำไปสู่การจำทีละขั้นทีละตอนได้
เราจะทำให้คุณเปลี่ยนระบบความคิดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแท้จริง
หวังว่าจะได้พบกับทุกคนในเวลาอันใกล้นี้…เมื่อคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

การคิดวิจารณญาณ

การคิดวิจารณญาณคือ การใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง สามารถในการพิจารณาจัดแจง วางแผน สืบสวน แสวงหา ไตร่ตรองเหตุผล สังเกตคิดค้น และตัดสินวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ตัดสินใจโดยด่วนสรุป จนเกิดความผิดพลาด หากแต่เป็นให้การสรุปผลหรือตัดสินเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องถ่องแท้ หรือผิดพลาดน้อยที่สุด Continue reading “การคิดวิจารณญาณ”