น้ำหอมเฉพาะบุคคล

น้ำหอม คือ สารละลายหอมระเหยที่มีกลิ่น การใช้น้ำหอมตั้งอยู่บนหลักการว่า กลิ่นหอมมีผลต่ออารมณ์และร่างกาย กลิ่นทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ร่างกายก็จะผ่อนคลายด้วย กลิ่นทำให้กระตือรือล้น ร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนให้กระฉับกระเฉงตื่นตัวด้วย อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อื่นที่ได้กลิ่นจากผู้ใช้อีกด้วย เป็นการเพิ่มความประทับใจ

ในสมัยโบราณมีการใช้เครื่องหอม น้ำหอม เพื่อการถวายแก่เทพเจ้า ด้วยเชื่อว่า กลิ่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการสื่อสารและเป็นสิ่งที่เทพเจ้าชื่นชอบ โดยมีตำนานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าและกลิ่นที่ชอบของเทพแต่ละองค์แตกต่างกันไป

การใช้น้ำหอมแพร่หลายอย่างมาในยุคเรเนซองส์ของฝรั่งเศส และได้กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกในปัจจุบัน

น้ำหอมเฉพาะบุคคล

น้ำหอมเฉพาะบุคคลเป็นรูปแบบการทำน้ำหอมโดยผู้ปรุงๆ น้ำหอมให้แก่คนๆ เดียว บนฐานของการเทียบกลิ่นกับกลิ่นตัวของผู้ใช้ และกลิ่นใหม่ที่ปรุงจะมีผลอย่างไรต่อกลิ่นของผู้ใช้ในภาพรวม ต่อมา ได้มีการนำหลักโหราศาสตร์ ชะตาราศี ระบบธาตุ ระบบพลังงาน มาใช้ในการวางแผนการปรุงกลิ่นน้ำหอมให้เหมาะสมกับบุคคลยิ่งขึ้น  ช่วยเสริมบุคลิกของคนให้ดูดีมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น  ช่วยให้ได้รับโชคดีจากกลิ่นที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสนับสนุนทั้งจากปัจจัยกายภาพและปัจจัยจิตวิทยาอีกด้วย น้ำหอมตามราศี

การปรุงน้ำหอม

น้ำหอมทำจากน้ำมันหอมที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ โดยผสมกับแอลกอฮอล์ (วอดก้าคุณภาพสูง 80 – 100 proof  คือ มีปริมาณแอลกอฮอล์ 40% – 50%) ในปริมาณเหมาะสม

การใช้น้ำหอม คือ ใช้ทาหรือพ่นตามเสื้อผ้าหรือร่างกาย น้ำหอมจะระเหยออกมาพร้อมกับส่งกลิ่นหอมออกมาด้วย

Continue reading “น้ำหอมเฉพาะบุคคล”

Personalities of Color

ปรัชญาสีและจิตวิทยาสี

สิ่งใดๆ (the Being) ล้วนปรากฎอยู่ในฐานะสสารเพื่อให้เราสามารถสังเกตเป็นปรากฎการณ์ได้ สีเป็นคุณภาพของจรสมบัติ (artefact) ของสิ่งที่เรารู้เสมอ สรรพสิ่งล้วนมีสีของมันเอง สีนั้นมาจากเนื้อแท้ (substance) เป็นสิ่งมีอยู่ที่ไม่เพียงแค่แสดงสี แต่สีมีผลต่อสิ่งอื่นในฐานะความสัมพันธ์ subject-object relation

เมื่อสีเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ก็ย่อมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสีผิว สีตา แต่เป็นสีแห่งตัวตน สีแห่งชีวิต สีย่อมแสดงผลออกมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้นได้ เป็นสำนึกพื้นฐาน เป็นความคิด รูปแบบการคิด สะท้อนอารมณ์พื้นฐาน เป็นอุปนิสัย นิสัย และนำไปสู่ความประพฤติดี-ไม่ดี ของคนๆ นั้น

ดังวาทกรรมจำนวนมากเช่น

Marcus Aurelius (the Philosopher, Roman emperor during CE 161-180) :   “the soul becomes dyes with the color of its thoughts”  จิตวิญญาณมีสีตามความคิดของมัน

Wassily Kandinsky (Russian painter 1866-1944) : “Color is a power which directly influences the soul” สีมีพลังที่มีผลโดยตรงกับจิตวิญญาณ

John Ruskin (English art critic  1819-1900) : “The purest and most thoughtful minds are those which love color the most” จิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดและเต็มไปด้วยความคิดที่สุดคือจิตใจที่รักสีสรรที่สุด

สีที่เป็นตัวตนของเราและสีที่เราชอบ สีรอบข้างเราจึงมีผลต่อเรา และเป็นส่วนสำคัญต่อบุคลิกภาพของเรา

หลักการที่ต้องเรียนรู้มีนักเขียนได้เขียนนำไว้อย่างน่าสนใจ  Personalities of Color: Color of Life

เมื่อเข้าใจเรื่องสี ย่อมต้องแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ your true color

ในการใช้ชีวิต การทำงานเป็นทีม การเข้าใจเรื่องสี ย่อมทำให้เข้าใจในทีมได้ง่ายเช่นเดียวกัน working team

 

 

I Thou It

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในฐานะที่ตนเองเป็น I เมื่อทำให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลางหรือ I-centered แล้ว มนุษย์จะสนใจตนเองเป็นหลัก ก่อให้เกิดอัตตา ego ที่จะทำทุกอย่างตามความต้องการของตน หากแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็พยายามเข้าใจสิ่งภายนอกตนเอง สิ่งอื่น (the Other) โดยปัญญาของมนุษย์จำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. Thou อ่านว่า ดาว แปลว่า สิ่งที่อื่นที่มีปัญญา อาจเป็นมนุษย์ด้วยกัน สัตว์ (หากมองว่ามีปัญญา) เทพ จิตวิญญาณ เป็นต้น
  2. It แปลว่า มัน หมายถึงสิ่งอื่นที่ไม่มีปัญญา เช่น มนุษย์ด้วยกัน (โง่กว่า) สัตว์และพืช ก้อนหิน สิ่งมีชีวิตระดับต่ำและสิ่งไร้ชีวิต

ด้วยความสัมพันธ์นี้ มนุษย์จะกำหนดพฤติกรรม นิสัย ความประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้น ตามลำดับความเข้าใจและระเบียบการคิดของตนเอง การอบรมให้ความรู้จะทำให้มนุษย์มีท่าที (manner) ที่เหมาะสมตามกาละเทศะได้

how-great-thou-art

I We It Its

I, We,and It
-spirit in action

การพิจารณาอย่างวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธานแนวคิดในระดับกว้างนั้น พิจารณาได้ทีละด้าน โดยเริ่มจาก the One อันเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่เราสนใจ

Continue reading “I We It Its”