A trust and Team Building : Snake

การสร้างทีมและความเชื่อใจ

ในการทำงานร่วมกันจะต้องเกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้มีกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างทีมงานที่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปลุกพลังเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในทีม เพื่อความพร้อมกับการแข่งขันกับงาน เป้าหมายของงาน หรือ ทีมอื่น การทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกทีมพูดกันมากขึ้น สื่อสารกันมากขึ้น ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและเกิดความผูกพันระหว่างกัน การเชื่อมโยงระหว่างแต่ละคนในทีมไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่ของตนแต่เป็นการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นถูกส่งต่อไปยังคนถัดไปในทีมได้ทำงานของเขาได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน

Continue reading “A trust and Team Building : Snake”

Personalities of Color

ปรัชญาสีและจิตวิทยาสี

สิ่งใดๆ (the Being) ล้วนปรากฎอยู่ในฐานะสสารเพื่อให้เราสามารถสังเกตเป็นปรากฎการณ์ได้ สีเป็นคุณภาพของจรสมบัติ (artefact) ของสิ่งที่เรารู้เสมอ สรรพสิ่งล้วนมีสีของมันเอง สีนั้นมาจากเนื้อแท้ (substance) เป็นสิ่งมีอยู่ที่ไม่เพียงแค่แสดงสี แต่สีมีผลต่อสิ่งอื่นในฐานะความสัมพันธ์ subject-object relation

เมื่อสีเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ก็ย่อมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสีผิว สีตา แต่เป็นสีแห่งตัวตน สีแห่งชีวิต สีย่อมแสดงผลออกมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้นได้ เป็นสำนึกพื้นฐาน เป็นความคิด รูปแบบการคิด สะท้อนอารมณ์พื้นฐาน เป็นอุปนิสัย นิสัย และนำไปสู่ความประพฤติดี-ไม่ดี ของคนๆ นั้น

ดังวาทกรรมจำนวนมากเช่น

Marcus Aurelius (the Philosopher, Roman emperor during CE 161-180) :   “the soul becomes dyes with the color of its thoughts”  จิตวิญญาณมีสีตามความคิดของมัน

Wassily Kandinsky (Russian painter 1866-1944) : “Color is a power which directly influences the soul” สีมีพลังที่มีผลโดยตรงกับจิตวิญญาณ

John Ruskin (English art critic  1819-1900) : “The purest and most thoughtful minds are those which love color the most” จิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดและเต็มไปด้วยความคิดที่สุดคือจิตใจที่รักสีสรรที่สุด

สีที่เป็นตัวตนของเราและสีที่เราชอบ สีรอบข้างเราจึงมีผลต่อเรา และเป็นส่วนสำคัญต่อบุคลิกภาพของเรา

หลักการที่ต้องเรียนรู้มีนักเขียนได้เขียนนำไว้อย่างน่าสนใจ  Personalities of Color: Color of Life

เมื่อเข้าใจเรื่องสี ย่อมต้องแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ your true color

ในการใช้ชีวิต การทำงานเป็นทีม การเข้าใจเรื่องสี ย่อมทำให้เข้าใจในทีมได้ง่ายเช่นเดียวกัน working team

 

 

I Thou It

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในฐานะที่ตนเองเป็น I เมื่อทำให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลางหรือ I-centered แล้ว มนุษย์จะสนใจตนเองเป็นหลัก ก่อให้เกิดอัตตา ego ที่จะทำทุกอย่างตามความต้องการของตน หากแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็พยายามเข้าใจสิ่งภายนอกตนเอง สิ่งอื่น (the Other) โดยปัญญาของมนุษย์จำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. Thou อ่านว่า ดาว แปลว่า สิ่งที่อื่นที่มีปัญญา อาจเป็นมนุษย์ด้วยกัน สัตว์ (หากมองว่ามีปัญญา) เทพ จิตวิญญาณ เป็นต้น
  2. It แปลว่า มัน หมายถึงสิ่งอื่นที่ไม่มีปัญญา เช่น มนุษย์ด้วยกัน (โง่กว่า) สัตว์และพืช ก้อนหิน สิ่งมีชีวิตระดับต่ำและสิ่งไร้ชีวิต

ด้วยความสัมพันธ์นี้ มนุษย์จะกำหนดพฤติกรรม นิสัย ความประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้น ตามลำดับความเข้าใจและระเบียบการคิดของตนเอง การอบรมให้ความรู้จะทำให้มนุษย์มีท่าที (manner) ที่เหมาะสมตามกาละเทศะได้

how-great-thou-art

การคิดวิจารณญาณ

การคิดวิจารณญาณคือ การใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง สามารถในการพิจารณาจัดแจง วางแผน สืบสวน แสวงหา ไตร่ตรองเหตุผล สังเกตคิดค้น และตัดสินวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ตัดสินใจโดยด่วนสรุป จนเกิดความผิดพลาด หากแต่เป็นให้การสรุปผลหรือตัดสินเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องถ่องแท้ หรือผิดพลาดน้อยที่สุด Continue reading “การคิดวิจารณญาณ”