A trust and Team Building : Snake

การสร้างทีมและความเชื่อใจ

ในการทำงานร่วมกันจะต้องเกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้มีกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างทีมงานที่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปลุกพลังเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในทีม เพื่อความพร้อมกับการแข่งขันกับงาน เป้าหมายของงาน หรือ ทีมอื่น การทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกทีมพูดกันมากขึ้น สื่อสารกันมากขึ้น ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและเกิดความผูกพันระหว่างกัน การเชื่อมโยงระหว่างแต่ละคนในทีมไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่ของตนแต่เป็นการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นถูกส่งต่อไปยังคนถัดไปในทีมได้ทำงานของเขาได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน

Continue reading “A trust and Team Building : Snake”