ศาสนศึกษา

ความเป็นมาของศาสนศึกษา

žศาสนศึกษา (religious studies; religious education) คือสาขาวิชาที่ศึกษาความเชื่อ พฤติกรรม และสถาบันทางศาสนา โดยการบรรยาย ตีความ และอธิบายศาสนาอย่างเป็นระบบ อิงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และมุมมองจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ใช้หลายสาขาวิชามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้วย เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร์ศาสนา

Continue reading “ศาสนศึกษา”

animal and zoo [5]

ความเมตตาในศาสนาคริสต์

ความเมตตาในศาสนาคริสต์ สามารถพิจารณาได้จากตำนานในการเนรมิตสร้างโลก มีลำดับเกี่ยวกับสัตว์ป่าไว้ดังนี้

พระเจ้าตรัสว่า “น้ำจงผลิตสิ่งที่มีชีวิตมากมาย นกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือแผ่นดิน” และก็เป็นเช่นนั้น  พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำ รวมทั้งนกมีปีกทุกชนิด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี  พระเจ้าทรงอวยพรสัตว์เหล่านี้ว่า “จงมีลูกมาก และเพิ่มจำนวนขึ้นจนเต็มทะเล นกจงทวีจำนวนบนแผ่นดิน”  มีเวลาค่ำ มีเวลาเช้า นับเป็นวันที่ห้า  พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงผลิตสัตว์ทุกชนิด” ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่า และก็เป็นเช่นนั้น  พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนพื้นดิน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

Continue reading “animal and zoo [5]”

ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 5 การรับรู้ [รูปแบบและการจัดระบบการรับรู้]

รูปแบบของการรับรู้

การรับรู้มีความสำคัญต่อคนในการที่จะแปลความหมายสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมของตนและจะกระทำสิ่งต่างๆ ตามพื้นฐานของการรับรู้นั้น  สามารถแบ่งการรับรู้ออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

Continue reading “ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 5 การรับรู้ [รูปแบบและการจัดระบบการรับรู้]”

ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 5 การรับรู้ [การรับสัมผัส]

การสัมผัสทางผิวสัมผัส

การสัมผัสทางผิวสัมผัส (sense of touch) เป็นการสัมผัสของผิวหนังต่อวัตถุ โดยอาจเป็นแรงกด ไฟฟ้า ความร้อน-เย็น ความชื้น การสั่นสะเทือน และอื่นๆ ผ่านหน่วยรับความรู้สึกเมื่อได้รับแรงกด  (Pacinian corpuscles) หน่วยรับความรู้สึกสัมผัสเบา (Meissner corpuscles and merkel disks) หน่วยรับความรู้สึกเจ็บปวด (ปลายประสาทอิสระ)

Continue reading “ปรัชญาจิตวิทยา: บทที่ 5 การรับรู้ [การรับสัมผัส]”