Thought of the day

ทุกๆ วันล้วนเป็นวันใหม่
วันที่มนุษย์เราไม่เคยพบเจอมาก่อน
แม้คิดแม้วาดหวังหยั่งรู้ด้วยใจไว้ล่วงหน้าแล้ว
แต่อย่างไรก็เป็นวันที่เพิ่งมาถึงซึ่งเราจะต้องกล้าที่จะพบวินาทีถัดไป

ความเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ก็คือการเปลี่ยนใจ

สิ่งที่อยู่ระหว่างผืนฟ้าและแผ่นดินคือโลก โลกนี้ไม่ใช่ที่ว่างที่ไม่มีอะไร แต่เป็นโลกที่มีอยู่ด้วยใจของมนุษย์

มนุษย์อยู่ในโลกที่มีสรรพสิ่งล้อมกรอบเราอยู่ เราจึงมีปฏิสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอย่างบริสุทธิ์ เรามิใช่นาย สรรพสิ่งก็มิใช่ทาส ลำดับต่างๆ เป็นเพียงสิ่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้น